Etický kodex finančního konzultanta

ETICKÝ KODEX

realizovaný ze strany společnosti: 

JM RK s.r.o.

Hluboká 94/16, 58601 Jihlava, IČO: 21420483, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 138841, Majitel a jednatel společnosti: Jitka Mayerová

tel.: 725426343, e-mail: jitka.mayerova@bonites.cz, ID datové schránky: fsj5sfa, www.jitkamayerova.cz

a

Jitka Mayerová

IČO: 08964181, se sídlem: Hluboká 94/16, 58601 Jihlava

Provozovna: Palackého 1306/28, 58601, Jihlava

tel.: 725426343, e-mail: jitka.mayerova@bonites.cz, ID datové schránky: r6vuqdn, www.jitkamayerova.cz

(dále jen jako "Realitní zprostředkovatel")

OBSAH 

1 Předmluva 

2 Čemu věříme

   2.1 Kompetence a profesionalita 

   2.2 Legálnost 

   2.3 Přesnost 

   2.4 Slušnost 

   2.5 Prozíravost 

   2.6 Poctivost 

   2.7 Profesní bezúhonnost 

3 Klíčové prvky jednání 

   3.1 Potřeby klienta 

   3.2 Nejvyšší osobní kvality 

   3.3 Nezávislost a objektivita 

   3.4 Profesní kompetence 

   3.5 Povinná znalost a dodržování předpisů

   3.6 Osvědčené postupy 

   3.7 Prevence a ohlašování střetů zájmů 

   3.8 Nediskriminace 


1 Předmluva


Odborníci v oblasti finančního plánování a poradenství a jejich profesní sdružení plní ve finančním sektoru řadu funkcí zásadního významu. Na základě kvalitního vzdělávání a kvalifikace, zákonných požadavků a všeobecně uznávaných profesních etických kodexů jsou naši členové a jejich organizace povinni stavět na pevných základech etického jednání, kompetence a technických dovedností potřebných na finančních trzích. Hlavním cílem JM RK s.r.o. je prosazovat vývoj a šíření mezinárodních profesních norem, které budou přispívat k nejvyšší úrovni jednání a pracovního výkonu v odborné praxi finančního plánování a poradenství. 

JM RK s.r.o. ví, že každý takový profesionál musí mít dva důležité rysy, profesní bezúhonnost a odbornou kvalifikaci. Etika a dovednost jsou dvě dimenze, podle nichž bude posuzován každý představitel této profese. Nejvyšším cílem etiky je fungovat pro dobro lidstva, a tímto cílem se řídí i Etický kodex JM RK s.r.o.. Budování a udržení důvěry je hlavní složkou rozvoje integrovaného evropského finančního trhu. Proto JM RK s.r.o. prosazuje přijetí tohoto Evropského etického kodexu. 

Etický kodex JM RK s.r.o. zahrnuje kapitoly 

● Čemu věříme, kde jsou zakotveny zásady etického jednání finančního plánování a poradenství, a 

● Co děláme, abychom zajistili, že to, čemu věříme, se bude odrážet i v našem jednání. 

Zásady JM RK s.r.o. usilují o poskytování finančního poradenství a plánování podle nejvyšších etických principů. Tyto principy jsou primárně zaměřeny na praktické působení členů JM RK s.r.o.. Rozmanitost národních a regionálních přístupů zajišťuje vzájemné sdílení know-how a obohacuje finančně poradenskou profesi jako celek. I když přístup k etickému jednání má tendenci být standardně podobný ve všech zemích a na všech trzích, řada podrobností stále zůstává pod vlivem národních zákonů a zvyklostí. 

Všichni certifikovaní poradci, kteří spolupracují s JM RK s.r.o. musí dodržovat etický kodex podle JM RK s.r.o..

V případě porušení etického kodexu má zastupující orgán JM RK s.r.o. právo viníkovi pozastavit nebo úplně ukončit možnost spolupráce. 


2 Čemu věříme 


2.1 Kompetence a profesionalita 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství se musí za každých okolností řídit znalostí a chápáním potřeb klientů. 


2.2 Legálnost 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí za každých okolností jednat podle zákona a v souladu s pravidly JM RK s.r.o..


2.3 Přesnost 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí svým klientům podávat informace a poskytovat rady, které jsou podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí přesné a pro klienta srozumitelné. 


2.4 Slušnost 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí usilovat o to, aby se svými klienty, jejich obchodními partnery a zaměstnanci v rámci každé transakce jednali podle pravidel slušnosti. 


2.5 Prozíravost 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí jednat s řádnou péčí a pozorně prověřovat informace, posuzovat rizika a poskytovat doporučení podle potřeb klientů. 


2.6 Poctivost 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí za každých okolností jednat poctivě a nesmí dovolit, aby bylo jejich jednání ovlivňováno osobním prospěchem. 


2.7 Profesní bezúhonnost 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí udělat všechno, co je v jejich silách, aby posilovali svou osobní a profesní bezúhonnost. Navíc by neměli ve svém osobním ani profesním životě dělat nic, co by poškozovalo pověst jejich zaměstnavatelů, spolupracovníků či jejich profese. 


3 Klíčové prvky jednání 


3.1 Potřeby klienta 

Každý, kdo provozuje praxi finančního plánování a poradenství, musí být veden cílem plnit potřeby klienta. S klienty je nutno jednat slušně a poctivě, informace a rady jim poskytovat až po ověření jejich vhodnosti a přiměřenosti. 


3.2 Nejvyšší osobní kvality 

Finanční poradci musí při veškerém profesním jednání dodržovat zásadu uplatňování nejvyšších osobních kvalit, jako je poctivost, bezúhonnost a slušnost, a všechny své povinnosti plnit svědomitě a s řádnou péčí. Jednání podle této zásady vzbuzuje v klientech důvěru a posiluje dobrou pověst finančního poradenství jako celku. 


3.3 Nezávislost a objektivita 

Při poskytování finančního plánování a poradenství jsou poradci povinni udržovat si nestranný přístup a při své profesní činnosti se řídit spravedlivým úsudkem, usilovat o to, aby poskytované rady nebyly nikdy vedeny jejich osobními zájmy. Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství by měli svému zaměstnavateli (nebo servisní organizaci) a svým klientům oznamovat veškeré záležitosti, fakta i okolnosti, které by mohly ovlivnit jejich objektivitu; vždy s vědomím svých vlastních zájmů, omezení, hodnot a přesvědčení. 


3.4 Profesní kompetence 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí neustále usilovat o udržování a zvyšování své odborné způsobilosti a musí se snažit rozpoznávat hranice a limity svých znalostí a schopností. Rovněž by měli umět rozpoznat okolnosti, kdy jejich znalosti a schopnosti nejsou pro daný úkol dostatečné, a vyhledat podporu jiných odborníků. Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství jsou povinni využívat své kvalifikace s náležitou péčí, aby posílili postavení a důvěru v kompetentnost svou i své organizace. 


3.5 Povinná znalost a dodržování předpisů

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství si musí udržovat znalost všech platných zákonů, pravidel, předpisů, norem a etických kodexů profesního jednání národních a regionálních sdružení a dodržovat je. A nesmí se vědomě dopustit žádného jejich porušení. 


3.6 Osvědčené postupy

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství jsou povinni se řídit osvědčenými postupy při předkládání investičních doporučení, alokace portfolia, výkonnosti portfolia a dalších rad svým klientům, včetně potenciálních klientů. Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí mít svá investiční doporučení podložena důkladnou a pečlivou analýzou a znalostí cílů svého klienta, jeho omezení a ochoty riskovat. Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství musí jasně rozlišovat mezi prokazatelnými fakty a názory. V případě použití umělé inteligence musí zajistit, aby byla testována s cílem vyloučit každou vnitřní zaujatost takového systému. Pokud se k profesionálům v oblasti finančního plánování a poradenství dostanou neveřejné interní informace, nesmí na jejich základě obchodovat ani je sdělovat jiným, dokud nebudou oficiálně zveřejněny. 


3.7 Prevence a ohlašování střetů zájmů 

Profesionálové v oblasti finančního plánování a poradenství jsou povinni činit potřebné kroky k řešení střetů zájmů, které by se mohly jevit jako negativní vlivy na jejich úsudek, a každý zjevný střet ohlašovat. Zejména by měli informovat své klienty a potenciální klienty o veškerých souvisejících platbách nebo výhodách, ať už budou pocházet z jakéhokoliv zdroje. Finanční poradci musí být ochotni a schopni vysvětlovat účel veškerých poplatků a dalších odměn souvisejících se službami poskytovaných klientům. Skromné dárky jsou přijatelné. 


3.8 Nediskriminace 

Finanční poradci by se při své práci neměli uchylovat k žádné formě diskriminace, ať už na základě věku, pohlaví, rasy, etnického původu, národnosti, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, tělesného postižení, zdravotního stavu, rodinného stavu, rodičovství, genetických informací, či jiných možných důvodů k zaujatosti. 

Tento Etický kodex finančního konzultanta je uveřejněn na stránkách www.jitkamayerova.cz

V Jihlavě, dne 01.04.2024

Jitka Mayerová

majitel a jednatel společnosti JM RK s.r.o.

podnikající fyzická osoba