Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies

Toto prohlášení se týká internetových stránek, jejichž provozovatelem je Jitka Mayerová, IČO: 08964181, se sídlem Hluboká 94/16, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku dne 19.02.2020 (dále jen "JM" nebo "my") je provozovatelem stránek www.jitkamayerova.cz (dále jen "internetové stránky"). JM jako správce osobních údajů respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví naše internetové stránky, profily na sociálních sítích nebo nás kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen "návštěvník", "uživatel" nebo "Vy"). 

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen "prohlášení") je informovat Vás o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým můžeme Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. 

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje. 

Co jsou osobní údaje 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme? JM shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s Vámi. 

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat: 

  • a. Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště); 
  • b. Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon); 
  • c. elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče); 
  • d. další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů. 

Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům, a to na základě níže uvedených právních důvodů:

 Účel zpracování Právní důvod zpracování Poskytnutí služeb nebo produktů, o které jste nás požádali. Plnění smlouvy, poskytování požadovaných služeb a produktů. Informování o našich nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení). Váš předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu. Péče o návštěvníky, zjišťování Vašich Oprávněný zájem na řádném poskytování našich Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie | 2 potřeb a následné zlepšení našich služeb a produktů. služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků. Vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání prostřednictvím sekce Kariéra na internetových stránkách, komunikace s uchazečem. Plnění smlouvy, jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na Váš návrh. K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu, cílená reklama. Váš souhlas. 

Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemůžeme poskytnout požadované služby či reagovat na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli zlepšovat naše služby, naše internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Data získaná jejich prostřednictvím využíváme např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti našich internetových stránek. 

V souladu s právními předpisy můžeme bez Vašeho souhlasu ukládat cookies na Vašem zařízení pouze tehdy, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz našich internetových stránek nebo nezbytné k poskytnutí Vámi požadované služby (tzv. technické cookies). Technické cookies zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů. Pro všechny ostatní typy souborů cookies potřebujeme Váš souhlas. Ten můžete na našich internetových stránkách udělit či odvolat v Nastavení cookies. 

Naše internetové stránky používají následující typy souborů cookie. Jedná se jak o naše vlastní soubory cookie (tzv. soubory cookie první strany) tak o soubory cookie třetích stran. 

Typy souborů cookies 

Technické cookies: Aby naše internetové stránky mohly správně fungovat a správně graficky zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies, přičemž tyto není možné vypnout. Tento druh cookies je nutný a na rozdíl od jiných druhů cookies k těmto nepotřebujeme Váš souhlas. Technické cookies používáme obecně k provozování našich internetových stránek, k identifikaci a řešení chyb, či k poskytnutí Vámi požadované služby. Tyto cookies můžete zablokovat v nastavení svého prohlížeče, ale poté se Vám naše internetové stránky nebudou zobrazovat ve správném formátu a nebudou správně fungovat. 

Analytické cookies: Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat využívání našich internetových stránek, měřit návštěvnost a získávat další informace o provozu internetových stránek. Cílem je zlepšovat výkonnost našich internetových stránek tak, aby byly co nejvíce uživatelsky přívětivé. Anonymně sbírají a sdělují informace. Analytické cookies budou využívány pouze v případě, pokud k tomu udělíte Váš souhlas. 

Reklamní cookies: Tyto soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Využíváme je zejména proto, abychom vytvořili profil vašich zájmů a mohly se vám zobrazovat relevantní reklamy. Reklamní cookies budou využívány pouze v případě, pokud k tomu udělíte Váš souhlas. Nebudete-li s použitím těchto souborů cookies souhlasit, bude Vám na internetu reklama nadále zobrazována, nicméně zobrazené reklamy nebudou reflektovat Vaše zájmy a dříve navštívené stránky. 

Informace o nastavení ukládání souborů cookie ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče nebo v nápovědě Vašeho prohlížeče (např. u nejrozšířenějších prohlížečů zde: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera). 

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací 

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn), služby RSS, Google Maps a jiných aplikací (např. YouTube). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací. JM nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací. 

Předávání osobních údajů

Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů? Pokud služby nebo produkty, o které jste nás požádali, poskytuje osoba odlišná od JM, můžeme takovému poskytovateli služeb či produktů předat Vaše osobní údaje. Účelem takového předání Vašich osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude 

Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na JM jako samostatný správce. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým JM uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Na základě oprávněného zájmu JM mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny JM pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje. 

JM může dále Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci. 

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP? 

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). 

Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, můžeme Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů). 

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

Pokud jste mladší 15 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete nějaké osobní údaje. 

Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. 

Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů: 

  • a. v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy (resp. z důvodu provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy) budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi Vámi a námi; 
  • b. v případě zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání našeho příslušného chráněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení; 
  • c. osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie | 6 souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování) 

Doba platnosti souborů cookie je uvedena přímo u jejich popisků výše. 

Jiné internetové stránky

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek. 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). 

Právo na informace 

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii. 

Právo na opravu 

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz 

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. 

Právo odvolat souhlas 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. 

Právo vznést námitku 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány 

Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek). 

Právo na přenositelnost údajů 

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu. 

Právo vznést stížnost 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Váš kontakt pro jakékoli dotazy, DPO 

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese jitka.mayerova@bcas.cz nebo korespondenčně na adresu Hluboká 94/16, 586 01 Jihlava. Za účelem posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů jsme jmenovali též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpo@bcas.cz. 

Změny tohoto prohlášení 

JM si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.